Këto terma dhe kushte (“Marrëveshja”) rregullojnë përdorimin tuaj të mbretitregut.com (“Sajti”). Kjo Marrëveshje është një marrëveshje ligjërisht e detyrueshme midis jush (“Përdoruesi”) dhe mbretitregut.com (“Ne”). Duke përdorur sitin, ju pranoni të jeni të detyruar nga kjo Marrëveshje. Nëse nuk pajtoheni me ndonjë nga këto kushte, ju lutemi mos hyni ose përdorni këtë Faqe.

Përdorimi i Faqes

Faqja është menduar vetëm për përdorim personal, jo komercial. Ju nuk mund ta përdorni faqen për ndonjë qëllim të paligjshëm ose të paautorizuar. Ju pranoni të pajtoheni me të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi në lidhje me përdorimin tuaj të Faqes.

Prona intelektuale

E gjithë përmbajtja në këtë sajt, duke përfshirë por pa u kufizuar në tekst, grafikë, logo, imazhe dhe softuer, është pronë e mbretitregut.com ose furnizuesve të përmbajtjes së saj dhe mbrohet nga ligjet ndërkombëtare për të drejtat e autorit. Ju nuk mund të kopjoni, shpërndani, riprodhoni, shisni, licenconi, ose ndryshe të shfrytëzoni çdo përmbajtje në këtë sajt pa pëlqimin paraprak me shkrim të mbretitregut.com

Mohimi i garancive

Sajti dhe përmbajtja e tij ofrohen “siç është” pa asnjë lloj garancie, të shprehur ose të nënkuptuar, duke përfshirë, por pa u kufizuar në garancitë e nënkuptuara të tregtueshmërisë, përshtatshmërisë për një qëllim të caktuar dhe mosshkeljes. mbretitregut.com nuk garanton saktësinë, plotësinë ose dobinë e ndonjë informacioni në Faqe dhe as miraton, as miraton dhe as nuk është përgjegjës për saktësinë ose besueshmërinë e çdo mendimi, këshille ose deklarate të bërë. Në asnjë rrethanë mbretitregut.com nuk do të jetë përgjegjës për çdo humbje ose dëmtim të shkaktuar nga mbështetja juaj në informacionin e marrë përmes sajtit. Është përgjegjësia juaj të vlerësoni saktësinë, plotësinë ose dobinë e çdo informacioni, mendimi, këshille ose përmbajtje tjetër të disponueshme përmes Faqes.

Kufizimi i përgjegjësisë

Në asnjë rast mbretitregut.com nuk do të jetë përgjegjës ndaj jush ose ndonjë pale të tretë për ndonjë dëmtim të drejtpërdrejtë, të tërthortë, të rastësishëm, pasues, të veçantë ose shembullor që rrjedh nga ose në lidhje me përdorimin ose pamundësinë për të përdorur Faqen ose përmbajtjen e tij , qoftë bazuar në garanci, kontratë, dëmshpërblim ose ndonjë teori tjetër ligjore, edhe nëse mbretitregut.com është këshilluar për mundësinë e dëmeve të tilla.

Dëmshpërblimi

Ju pranoni të dëmshpërbleni, mbroni dhe mbani të parrezikshëm mbretitregut.com; oficerët, drejtorët, punonjësit, agjentët dhe bashkëpunëtorët e saj nga dhe kundër çdo pretendimi, detyrimi, dëmi, humbjeje ose shpenzimi, duke përfshirë tarifat e arsyeshme të avokatëve dhe kostot, që lindin nga ose në çfarëdo mënyre të lidhura me aksesin tuaj ose përdorimin e sajtit.

Ndryshimet në Marrëveshje

mbretitregut.com rezervon të drejtën për të modifikuar këtë Marrëveshje në çdo kohë pa njoftim paraprak. Vazhdimi i përdorimit tuaj të faqes pas çdo modifikimi të kësaj Marrëveshjeje përbën pranimin tuaj të një modifikimi të tillë.

Regjistrimi dhe Abonimi

Për të hyrë në disa veçori ose përmbajtje në sajt, mund t’ju kërkohet të krijoni një llogari ose të jepni informacione të caktuara (“Regjistrohu”). Ju pranoni të jepni informacione të sakta, aktuale dhe të plota në lidhje me Regjistrimin dhe të përditësoni ato informacione sipas nevojës për të siguruar që ai të mbetet i saktë, aktual dhe i plotë.

Ju jeni përgjegjës për ruajtjen e konfidencialitetit të informacionit të llogarisë suaj, duke përfshirë emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin tuaj, dhe për të gjithë aktivitetin që ndodh nën llogarinë tuaj. Ju pranoni të njoftoni menjëherë mbretitregut.com për çdo përdorim të paautorizuar të llogarisë tuaj ose çdo shkelje tjetër të sigurisë.

Krijimi i llogarisë mund të jetë me ose pa pagesë, varësisht nga titulli dhe lloji i regjistrimit apo abonimit.

Duke krijuar një llogari ose duke ofruar informacion në sajt, ju pranoni të merrni mesazhe komunikimi nga mbretitregut.com, duke përfshirë por pa u kufizuar në email, buletinet dhe materiale të tjera promovuese në kanalet e komunikimit të paracaktuara nga ju.

Bllokimi i çasjes

Ne rezervojmë të drejtën të mbyllim ose pezullojmë llogarinë tuaj ose aksesin në sajt në çdo kohë, me ose pa shkak, sipas gjykimit tonë dhe pa përgjegjësi ndaj jush ose ndonjë pale të tretë.

Nëse dëshironi të mbyllni llogarinë tuaj, mund ta bëni këtë duke na kontaktuar këtu. Pas pezullimit të llogarisë suaj, qasja juaj në sajt mund të kufizohet ose ndërpritet dhe çdo përmbajtje ose material që lidhet me llogarinë tuaj mund të fshihet.

Platforma dhe Shërbimet

Faqja mund t’u ofrojë vizitorëve akses në një platformë mjetesh për qëllime marketingu (“Platforma”). Platforma përfshin një sërë mjetesh, të tilla si analitika, automatizimi, menaxhimi i mediave sociale dhe shërbime të tjera të lidhura me marketingun (“Shërbimet”).

Shërbimet ofrohen “siç janë” dhe mbretitregut.com nuk jep asnjë garanci ose përfaqësim në lidhje me përshtatshmërinë, besueshmërinë, disponueshmërinë, saktësinë ose dobinë e tyre. Duke hyrë dhe duke përdorur Platformën, ju pranoni që mbretitregut.com nuk do të jetë përgjegjës ose përgjegjës për ndonjë dëm ose humbje që vjen nga përdorimi juaj i Platformës ose Shërbimeve, duke përfshirë por pa u kufizuar në ndonjë dëmtim të sistemit tuaj kompjuterik ose humbje të të dhënave.

Ju pranoni të përdorni Platformën dhe Shërbimet vetëm për qëllime të ligjshme dhe në përputhje me të gjitha ligjet, rregulloret dhe politikat në fuqi. Ju nuk mund të modifikoni, shpërndani, transmetoni ose krijoni vepra të derivuara nga çdo përmbajtje ose shërbim nga Platforma pa pëlqimin paraprak me shkrim të mbretitregut.com

Shkarkimet

Faqja mund t’u ofrojë vizitorëve mundësinë për të shkarkuar materiale të caktuara, të tilla si skedarë dixhitalë, softuer ose përmbajtje të tjera (“Shkarkimet”). Shkarkimet ofrohen “siç janë” dhe mbretitregut.com nuk jep asnjë garanci ose përfaqësim në lidhje me përshtatshmërinë, besueshmërinë, disponueshmërinë, saktësinë ose dobinë e tyre.

Duke shkarkuar çdo material nga faqja, ju pranoni që mbretitregut.com nuk do të jetë përgjegjës ose përgjegjës për çdo dëm ose humbje që rrjedh nga përdorimi juaj i Shkarkimeve, duke përfshirë por pa u kufizuar në ndonjë dëmtim në sistemin tuaj kompjuterik ose humbje të të dhënave .

Ju pranoni të përdorni Shkarkimet vetëm për qëllime të ligjshme dhe në përputhje me të gjitha ligjet, rregulloret dhe politikat në fuqi. Ju nuk mund të modifikoni, shpërndani, transmetoni ose krijoni vepra të prejardhura nga çdo Shkarkim pa pëlqimin paraprak me shkrim të mbretitregut.com

Kurset

Faqja mund t’u ofrojë vizitorëve akses në kurse (“Kurset”) mbi tema të ndryshme që lidhen me marketingun, biznesin ose fusha të tjera përkatëse. Kurset mund të ofrohen si uebinarë të drejtpërdrejtë ose të regjistruar paraprakisht, seri video, regjistrime audio ose formate të tjera, siç përcaktohet nga mbretitregut.com sipas gjykimit të saj.

Duke hyrë dhe duke përdorur Kurset, ju pranoni që mbretitregut.com nuk do të jetë përgjegjës ose përgjegjës për ndonjë dëm ose humbje që rrjedh nga përdorimi juaj i Kurseve, duke përfshirë por pa u kufizuar në çdo dëmtim të sistemit tuaj kompjuterik ose humbje të të dhënave.

Ju pranoni t’i përdorni Kurset vetëm për qëllime të ligjshme dhe në përputhje me të gjitha ligjet, rregulloret dhe politikat në fuqi. Ju nuk mund të modifikoni, shpërndani, transmetoni ose krijoni vepra të prejardhura nga çdo përmbajtje ose material nga Kurset pa pëlqimin paraprak me shkrim të mbretitregut.com

Konsulenca

Në mbretitregut.com mund të ofrojmë konsulencë me ose pa pagesë për sipërmarrësit dhe konsumatorët. Këshillat dhe udhëzimet që i japim mund të mos jenë të zbatueshme në rrethana dhe legjislativa në një kohë dhe vend të caktuar, kështuqë nuk mbajmë përgjegjësi për vlefshmërinë e tyre në këto kushte.

Nën konsulencë bëjnë pjesë edhe të gjitha postimet si udhërrëfyes apo çfarëdolloj kategorie tjetër.

Përmbajtja e krijuar nga përdoruesi

Përdoruesit mund të krijojnë përmbajtje, të tilla si postime tekstuale apo media grafike, anketa, komente e të ngjashme nëkëtë sajt. Duke paraqitur ndonjë përmbajtje në Faqe, ju përfaqësoni dhe garantoni se keni të drejtë ta bëni këtë dhe se përmbajtja nuk është shpifëse, e pasaktë, e turpshme ose që bie në kundërshtim me ligjin.

Duke dorëzuar çdo përmbajtje në sajt, ju i jepni mbretitregut.com një të drejtë joekskluzive, pa honorare, të përhershme, të parevokueshme dhe plotësisht të nënlicensueshme për të përdorur, riprodhuar, modifikuar, përshtatur, botuar, përkthyer, krijuar vepra derivative nga ajo. Gjithashtu na jepni të drejtën të shpërndajmë dhe shfaqim një përmbajtje të tillë në të gjitha mediat sociale, email, aplikacione për shpërndarjen e mesazheve apo dhe çdo kanal tjetër komunikimi.

Privatësia

Sajti mbledh informacione personale nga përdoruesit në përputhje me Politikën tonë të Privatësisë. Duke përdorur sitin, ju pranoni mbledhjen, përdorimin dhe zbulimin e informacionit tuaj personal siç përshkruhet në Politikën e Privatësisë.

Lidhje me faqet e palëve të treta

Faqja mund të përmbajë lidhje me faqet e internetit të palëve të treta që nuk zotërohen ose kontrollohen nga Ne. mbretitregut.com nuk ka kontroll dhe nuk merr përgjegjësi për përmbajtjen, politikat e privatësisë ose praktikat e ndonjë faqeje interneti të palës së tretë. Duke përdorur faqen, ju lironi shprehimisht mbretitregut.com nga çdo përgjegjësi që lind nga përdorimi juaj i çdo faqe interneti të palëve të treta.

Ndarshmëria

Nëse ndonjë dispozitë e kësaj Marrëveshjeje konsiderohet e pavlefshme ose e pazbatueshme, dispozitat e mbetura do të mbeten në fuqi dhe me efekt të plotë.

Heqja dorë

Asnjë heqje dorë nga asnjë dispozitë e kësaj Marrëveshjeje nuk do të konsiderohet një heqje dorë e mëtejshme ose e vazhdueshme nga kjo dispozitë ose ndonjë dispozitë tjetër.

Titujt e marrëveshjes

Titujt në këtë Marrëveshje janë vetëm për lehtësi të përshkrimit dhe nuk do të ndikojnë në interpretimin e kësaj Marrëveshjeje.

Ndryshimi i marrëveshjes

Kjo Marrëveshje nuk mund të ndryshohet nga ju pa pëlqimin paraprak me shkrim të mbretitregut.com. dhe ndërsa Ne mund ta dryshojmë këtë Marrëveshje pa pëlqimin tuaj.

Marrëveshja e plotë

Kjo Marrëveshje përbën të gjithë marrëveshjen midis jush dhe mbretitregut.com dhe zëvendëson të gjitha marrëveshjet ose mirëkuptimet e mëparshme, qofshin ato të shkruara ose gojore, në lidhje me objektin e kësaj Marrëveshjeje.

Informacioni i Kontaktit

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë Marrëveshje, ju lutemi na kontaktoni këtu.

Kjo Marrëveshje u përditësua për herë të fundit më 1 Prill 2023.